Mapa strony Mapa serwisu
FAP Youtube Język: Polski Angielski Niemiecki

Kim jesteśmy

Federacja Arborystów Polskich to organizacja pozarządowa, która powstała w 2007 roku (zebranie założycielskie 24.11.2007) we Wrocławiu z inicjatywy praktyków i teoretyków, dbających o ulepszenie standardów i poprawę jakości pracy w relacji ze środowiskiem naturalnym.

 

Prawdziwym przyjacielem jest ten, z którym człowiek zwiąże się liną. 

Antoine de Saint-Exupéry

Cele Federacji

Federacja Arborystów Polskich zrzesza teoretyków i praktyków, pracujących na rzecz ładu przyrodniczego i ochrony drzew.


Cele Federacji i główne dziedziny aktywności statutowej:


1. Praca na rzecz środowiska przyrodniczego na obszarze działania stowarzyszenia

2. Edukacja ekologiczna, promocja postaw proekologicznych

3. Działalność na rzecz ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego oraz środowiska przyrodniczego

4. Działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju

5. Upowszechnianie nowoczesnych i bezpiecznych form aktywnego wypoczynku w lasach, parkach oraz terenach zieleni

6. Propagowanie pozytywnych praktyk, a także przeciwdziałanie promowaniu złych praktyk w zakresie pielęgnacji i ochrony drzew oraz parków, ogrodów i terenów zieleni

7. Promowanie zawodu arborysty

8. Promowanie oraz wdrażanie standardów i norm pracy arborysty

9. Kształtowanie etyki zawodowej  arborystów i innych grup zawodowych zajmujących się drzewami oraz przeciwdziałanie złym praktykom

10. Podejmowanie inicjatyw na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego w tym: drzew, siedlisk, gatunków zwierząt i krajobrazu

11. Monitorowanie zachowań podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie i ochronę walorów przyrodniczych, oraz kształtowanie środowiska

12. Monitorowanie i proponowanie form ochrony środowiska przyrodniczego

13. Współpraca z innymi stowarzyszeniami, uczelniami, podmiotami gospodarczymi, instytucjami publicznymi

14. Podejmowanie działań wspomagających technicznie, informacyjnie, szkoleniowo lub finansowo organizacje pozarządowe

15. Działalność na rzecz integracji europejskiej

16. Działalność na rzecz promocji ratyfikowanych konwencji międzynarodowych i realizacja ich postanowień

17. Działalność na rzecz rozwoju terenów wiejskich

18. Działalność na rzecz poprawy stanu środowiska w tym rekultywacji, renaturyzacji i rewitalizacji terenów zdegradowanych lub przekształconych przez człowieka

19. Działalność na rzecz społeczności lokalnych

20. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; przeciwdziałanie patologiom społecznym

21. Działalność charytatywna

22. Działalność na rzecz wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw

23. Działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego

24. Promocja i wdrażanie innowacji

 


Sponsorzy i Partnerzy

© Copyrights